Ollikaisen Hirsirakenne Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ollikaisen Hirsirakenne Oy:n henkilöstötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 7.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Ollikaisen Hirsirakenne Oy
Pohjankyläntie 182
34600 Ruovesi
Puh: 010 8357500 ( vaihde)
Y-tunnus: 2292681-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tanja Brusila
Pohjankyläntie 182
34600 Ruovesi
tanja.brusila@ohr.fi

3. Rekisterin nimi

Ollikaisen Hirsirakenne Oy:n asiakas-/markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Ollikaisen Hirsirakenne Oy:n yhteydenpitoon, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • lähiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tieto kampanjan sääntöjen hyväksynnässä
 • mahdolliset luvat sähköiseen markkinointiin
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröidyiltä itseltään sähköisellä lomakkeella, tekstiviestillä, puhelimella tai täytetyn paperilomakkeen välityksellä
 • Muualta luotettavalta taholta
 • Rekisterinpitäjä rekisteröi Ollikaisen Hirsirakenne Oy:n Facebook-kampanjan tai muun sähköisen kampanjan yhteydessä käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse
 • ilmoittaa kampanjaosallistumisen yhteydessä ja verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden (mm. jälleenmyyntiedustajat) sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta, sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet, tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon poistoa tai korjausta

 • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ollikaisen Hirsirakenne Oy:n ja sen rekistereiden säilytysyhteistyökumppaneiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, ovat suojattu mm. palomuurilla ja muunlaisilla teknisin toimenpitein, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.
 • Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot, sekä kieltää itselleen kohdistettu suoramarkkinointi.
 • Tarkastuspyyntö, kielto sekä poisto tulee tehdä kirjallisesti, ja se tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).